Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariola Kondracka

Mariola Kondracka

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 100, przynależność: KWW NASZA GMINA OLSZYNA

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr I/3/2018 członek
Komisja Rolna, Leśnictwa i Ochrony Środowiska stała Uchwała Nr I/3/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
14 W sprawie uszkodzonej studzienki kanalizacji deszczowej. interpelacja 2020-09-17 2020-09-30
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-12 13:37:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:39:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/52/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:46:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:50:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:55:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XII/64/2017 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:58:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 14:02:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Olszyny. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 14:06:39 Głosowanie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:09:52 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:11:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:36:38 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2024. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:37:47 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:53:23 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Olszyna. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:56:15 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:59:27 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:05:50 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej przez Burmistrza Olszyny autopoprawki do budżetu z dnia 14.12.2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:06:40 Głosowanie za przyjęciem Uchwały budżetowej na 2019 r. z naniesioną autopoprawką. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:33:59 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2019-01-23 Głosowanie nad projektem uchwału w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 IV Sesji Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna - 2019 za
2019-01-23 Głosowanie nad sprostowaniem załącznika do uchwały nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. IV Sesji Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna - 2019 za
2019-02-27 13:18:06 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 13:19:23 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 13:56:45 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:01:58 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s nadania nazwy ulicy. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:07:01 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/43/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 września 2018r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - VII etap Miasto Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:09:28 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - II etap. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:15:07 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s uchylenia uchwały wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowa Świdnica. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:17:37 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:19:26 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:25:15 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:28:51 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s złożonej skargi na prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Olszynie. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:30:44 Głosowanie nad projektem Uchwaływ/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:33:32 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:36:28 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s określenia przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Olszynie. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:59:21 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:01:01 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:03:06 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:04:50 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:07:09 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:09:33 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony P. Poż Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 13:43:57 Głosowanie nad przyjęcie porządku obrad, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 13:57:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszyna w roku 2019, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:07:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:09:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:10:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr II/7/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:13:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:15:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:17:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:21:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 13:04:55 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 13:05:44 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:33:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olszyna przeznaczonych pod obiekty czasowe - garaże kontenerowe na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:36:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Olszyna za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:37:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:39:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, zadań podlegających dofinansowaniu oraz kwot dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:41:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:05:02 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:05:47 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:40:38 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:42:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:44:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s odwołania Skarbnika Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:45:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:47:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/66/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:52:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 13:04:45 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 13:05:33 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:27:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny wotum zaufania IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:35:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:36:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:03:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s powołania Skarbnika Gminy Olszyna IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:06:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:07:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:10:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zasady trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym na terenie Gminy Olszyny IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-26 13:05:48 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:47:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:53:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszyna na lata 2019 – 2023 X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:57:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 14:02:02 Głosowsnie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej skargi na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 13:02:52 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 14:02:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej Skargi na działania Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Olszynie XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 14:08:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczani i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 14:12:13 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olszyna a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Gminie Olszyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu Śląskim XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 14:15:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-05 14:08:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 XII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie-nadzwyczajna-2019 za
2019-09-25 13:12:46 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 13:14:37 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 13:53:44 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olszyna a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Gminie Olszyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu Śląskim XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 13:58:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 13:59:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 14:01:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość rolną stanowiącą własność Gminy Olszyna przeznaczoną na cele rolne – na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 14:03:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s kontroli na działanie organów sołectwa Krzewie Małe XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 14:04:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w Uchwale Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 05 września 2019 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 13:11:21 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 13:13:20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 14:40:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej Skargi na działania Sołtysa wsi Krzewie Małe XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie przeciw
2019-10-30 14:45:38 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej Skargi na działania Sołtysa wsi Krzewie Małe XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie wstrzymał się
2019-10-30 14:48:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023 XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 14:51:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 14:53:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 14:57:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia dotacji celowej podmiotowi leczniczemu XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 15:00:16 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawki opłaty miejscowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 15:02:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 15:04:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzania jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 15:07:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-10-30 15:17:32 Głosowanie nad przedłożoną przez Burmistrza Olszyny informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszyna za pierwsze półrocze 2019 r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 13:08:20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 13:08:59 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:05:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s programu współpracy Gminy Olszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022 XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:10:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:12:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia zasad na jakich przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnym XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:14:56 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym z terenu Gminy Olszyna XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:18:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:19:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:21:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:23:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-11-27 14:46:14 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2020 r XV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-12-20 13:25:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-12-20 13:26:30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XVI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-12-20 14:04:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-12-20 14:08:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 XVI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-12-20 14:10:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna z naniesioną autopoprawką XVI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-12-20 14:17:11 Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do budżetu gminy Olszyna na 2020 rok, z dnia 11.12.2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-12-20 14:17:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s budżetu gminy Olszyna na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-12-30 14:25:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna XVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna za
2019-12-30 14:28:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna-VII etap Miasto Olszyna XVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna za
2019-12-30 14:31:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s niewygaśnięcia niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2019 XVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna za
2019-12-30 14:32:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany w budżecie gminy na rok 2019 XVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna za
2020-01-31 12:07:50 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 12:08:24 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 14:51:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Olszyna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 14:53:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszyna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 14:54:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 14:57:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszyna na rok szkolny 2019/2020 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 15:00:00 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 15:01:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na 2020 r., XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 15:08:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-01-31 15:04:17 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości XVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 13:02:08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 13:03:26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 14:12:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s uchwalenia zmian w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna –II etap XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 14:14:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszyna w roku 2020 XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 14:23:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XI/63/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r., w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Olszyna, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 14:24:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XII/70/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 14:26:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 listopada 2019r., w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 14:27:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XI/65/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r., w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 14:30:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały nr III/21/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-02-26 14:32:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020 XIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-04-10 10:03:44 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-04-10 10:04:48 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-04-10 10:21:49 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-04-10 10:23:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020 XX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-04-10 10:28:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie odbudowy drogi XX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-04-10 10:48:13 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej skargi na działalność Burmistrza Olszyny w związku z niedopełnieniem obowiązków oraz z brakiem nadzoru nad Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym XX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-04-28 10:11:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów rat podatku od nieruchomości XXI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie-nadzwyczajna 2020 za
2020-05-08 10:09:44 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie-nadzwyczajna 2020 za
2020-05-08 10:11:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie-nadzwyczajna 2020 za
2020-06-24 13:08:09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 13:09:26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 14:10:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny wotum zaufania XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 14:18:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 14:19:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 14:49:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s powołania Rady programowej w Gminnym Ośrodku Kultury Olszynie XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 14:52:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmieniany Uchwały Nr VI/29/2020 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszyna XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 14:54:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszyna na rok szkolny 2020/2021 XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 14:58:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 15:00:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-06-24 15:03:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przystąpienia do trzeciej zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-07-09 14:04:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej skargi na działalność Burmistrza Olszyny w związku z niedopełnieniem czynności nakazanych przez przepisy prawa. XXV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie- nadzwyczajna 2020 za
2020-09-30 13:15:08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 13:16:17 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:20:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:23:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:25:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr II/7/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:26:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 października 2019 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:30:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:34:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:37:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olszynie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:39:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-09-30 15:48:09 Głosowanie nad przyjęciem przedłożonej przez Burmistrza Olszyny informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszyna za pierwsze półrocze 2020 roku XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 13:03:01 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 13:04:34 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 13:23:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Olszyna XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 13:26:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzania jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 13:27:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 13:34:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia dotacji celowej podmiotowi leczniczemu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 13:53:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 13:54:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-10-28 14:02:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko - Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 13:25:04 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 13:23:30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 13:46:17 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Olszyna i Gminą Pieńsk w sprawie współfinansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 13:50:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 13:55:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 14:01:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszyna na lata 2021 - 2025, w tym trybu konsultacji. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 14:17:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Olszyna. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 14:23:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszyna na lata 2021-2025’’. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 14:25:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr X/48/2020 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 14:29:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 14:31:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-11-25 14:39:41 Głosowanie nad przedłożeniem do zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2021 r. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-11 10:08:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XXX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-11 10:10:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:03:20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:04:06 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:09:09 Głosowanie za pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia i nadaniu im dalszego biegu XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:32:44 Głosowanie nad przyjęciem projekty uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:36:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:39:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s niewygaśnięcia niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2020 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:41:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olszyna z przeznaczeniem pod ogród przydomowy na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:43:02 Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna z dnia 09.12.2020 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:45:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:53:51 Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do budżetu Gminy Olszyna na 2021 rok z dnia 09.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2020-12-30 13:55:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s budżetu gminy Olszyna na 2021 rok z przyjętą autopoprawką XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2021-01-13 10:13:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia dotacji celowej podmiotowi leczniczemu XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2021-01-13 10:15:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIV/75/2020 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2021-01-13 10:16:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2021 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za