Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Łukasz Sarzyński

Łukasz Sarzyński

Wiceprzewodniczący

Okręg: 4, zdobyte głosy: 100, przynależność: KWW NASZA GMINA OLSZYNA

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowa stała Uchwała Nr I/3/2018 członek
Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej stała Uchwała Nr I/3/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 16:05:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie. I Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:37:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:39:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/52/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:46:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:50:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:55:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XII/64/2017 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:58:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 14:02:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Olszyny. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 14:06:39 Głosowanie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:09:52 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:11:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:36:38 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2024. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:37:47 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:53:23 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Olszyna. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:56:15 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:59:27 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:05:50 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej przez Burmistrza Olszyny autopoprawki do budżetu z dnia 14.12.2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:06:40 Głosowanie za przyjęciem Uchwały budżetowej na 2019 r. z naniesioną autopoprawką. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:33:59 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2019-01-23 Głosowanie nad projektem uchwału w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 IV Sesji Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna - 2019 za
2019-01-23 Głosowanie nad sprostowaniem załącznika do uchwały nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. IV Sesji Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna - 2019 za
2019-02-27 13:18:06 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 13:19:23 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 13:56:45 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:01:58 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s nadania nazwy ulicy. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:07:01 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/43/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 września 2018r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - VII etap Miasto Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:09:28 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - II etap. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:15:07 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s uchylenia uchwały wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowa Świdnica. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:17:37 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:19:26 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:25:15 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:28:51 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s złożonej skargi na prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Olszynie. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:30:44 Głosowanie nad projektem Uchwaływ/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:33:32 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:36:28 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s określenia przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Olszynie. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:59:21 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:01:01 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:03:06 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:04:50 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:07:09 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:09:33 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony P. Poż Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 13:43:57 Głosowanie nad przyjęcie porządku obrad, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 13:57:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszyna w roku 2019, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:07:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:09:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:10:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr II/7/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:13:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:15:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:17:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:21:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 13:04:55 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 13:05:44 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:33:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olszyna przeznaczonych pod obiekty czasowe - garaże kontenerowe na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:36:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Olszyna za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:37:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:39:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, zadań podlegających dofinansowaniu oraz kwot dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-04-24 14:41:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:05:02 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:05:47 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:40:38 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:42:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:44:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s odwołania Skarbnika Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:45:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:47:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/66/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:52:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 13:04:45 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 13:05:33 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:27:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny wotum zaufania IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:35:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:36:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:03:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s powołania Skarbnika Gminy Olszyna IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:06:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:07:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:10:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zasady trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym na terenie Gminy Olszyny IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-26 13:05:48 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:47:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:53:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszyna na lata 2019 – 2023 X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:57:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 14:02:02 Głosowsnie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej skargi na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 13:02:52 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 14:02:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej Skargi na działania Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Olszynie XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 14:08:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczani i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 14:12:13 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olszyna a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Gminie Olszyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu Śląskim XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 14:15:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-08-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-05 14:08:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 XII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie-nadzwyczajna-2019 za
2019-09-25 13:12:46 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 13:14:37 Głosowanie nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 13:53:44 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olszyna a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Gminie Olszyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu Śląskim XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 13:58:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 13:59:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 14:01:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość rolną stanowiącą własność Gminy Olszyna przeznaczoną na cele rolne – na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 14:03:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s kontroli na działanie organów sołectwa Krzewie Małe XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-09-25 14:04:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w Uchwale Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 05 września 2019 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za