Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marta Lelko

Marta Lelko

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 56, przynależność: KWW DOM

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr I/3/2018 członek
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stała Uchwała Nr I/3/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie. I Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/52/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XII/64/2017 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Olszyny. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2024. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Olszyna. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie wstrzymał się
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej przez Burmistrza Olszyny autopoprawki do budżetu z dnia 14.12.2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie za przyjęciem Uchwały budżetowej na 2019 r. z naniesioną autopoprawką. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem uchwału w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 IV Sesji Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna za
Głosowanie nad sprostowaniem załącznika do uchwały nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. IV Sesji Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna za
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s nadania nazwy ulicy. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/43/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 września 2018r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - VII etap Miasto Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - II etap. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s uchylenia uchwały wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowa Świdnica. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s złożonej skargi na prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Olszynie. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad projektem Uchwaływ/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie wstrzymał się
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie wstrzymał się
Głosowanie nad projektem Uchwały w/s określenia przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Olszynie. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony P. Poż Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęcie porządku obrad, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszyna w roku 2019, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr II/7/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
Głosowanie nad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie za