Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Repelewicz

Małgorzata Repelewicz

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 100, przynależność: KWW NASZA GMINA OLSZYNA

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr I/3/2018 członek
Komisja Budżetowa stała Uchwała Nr I/3/2018 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 16:05:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie. I Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:37:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:39:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/52/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:46:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:50:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:55:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XII/64/2017 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 13:58:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 14:02:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Olszyny. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-12 14:06:39 Głosowanie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:09:52 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:11:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:36:38 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2024. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:37:47 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:53:23 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Olszyna. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:56:15 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 13:59:27 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:05:50 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej przez Burmistrza Olszyny autopoprawki do budżetu z dnia 14.12.2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:06:40 Głosowanie za przyjęciem Uchwały budżetowej na 2019 r. z naniesioną autopoprawką. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2018-12-28 14:33:59 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 za
2019-01-23 Głosowanie nad projektem uchwału w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 IV Sesji Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna - 2019 za
2019-01-23 Głosowanie nad sprostowaniem załącznika do uchwały nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. IV Sesji Rady Miejskiej w Olszynie - nadzwyczajna - 2019 za
2019-02-27 13:18:06 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 13:19:23 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 13:56:45 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:01:58 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s nadania nazwy ulicy. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:07:01 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/43/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 września 2018r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - VII etap Miasto Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:09:28 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - II etap. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:15:07 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s uchylenia uchwały wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowa Świdnica. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:17:37 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:19:26 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:25:15 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:28:51 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s złożonej skargi na prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Olszynie. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:30:44 Głosowanie nad projektem Uchwaływ/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:33:32 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:36:28 Głosowanie nad projektem Uchwały w/s określenia przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Olszynie. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 14:59:21 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:01:01 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:03:06 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rolnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:04:50 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:07:09 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-02-27 15:09:33 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony P. Poż Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 13:43:57 Głosowanie nad przyjęcie porządku obrad, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 13:57:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszyna w roku 2019, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:07:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:09:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:10:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr II/7/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:13:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:15:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:17:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 14:21:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:05:02 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:05:47 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:40:38 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:42:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:44:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s odwołania Skarbnika Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:45:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszyna VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:47:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/66/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-05-29 13:52:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 13:04:45 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 13:05:33 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:27:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny wotum zaufania IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:35:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 14:36:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:03:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s powołania Skarbnika Gminy Olszyna IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:06:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:07:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-12 15:10:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s zasady trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym na terenie Gminy Olszyny IX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie - 2019 za
2019-06-26 13:05:48 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:47:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:53:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszyna na lata 2019 – 2023 X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 13:57:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/s powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za
2019-06-26 14:02:02 Głosowsnie nad przyjęciem projektu uchwały w/s złożonej skargi na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie X sesja Rady Miejskiej w Olszynie za